កម្រិត​​នៃកា​រជឿទុកចិត្តរ​​បស់ប្រជា​​ជនរុ​ស្ស៊ីចំពោះP​utinបា​​នកើ​​​​នឡើងដ​ល់​​​៨០%

យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមតិសាធារណៈរុស្ស៊ីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២១ខែឧសភាកម្រិតទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីចំពោះប្រធានាធិបតីVladimir Putinគឺ៨០% ។

ប្រធានាធិបតីVladimir Putin។AFP

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានTassបានដកស្រង់សម្តីអ្នកស្ទង់មតិថា "នៅពេលសួរអំពីទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេលើប្រធានាធិបតីPutin៨០% នៃអ្នកឆ្លើយតបបានផ្តល់ចម្លើយវិជ្ជមានហើយភាគរយដែលបានអនុម័តលើសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតី។ ប្រធានាធិបតីPutin កើនឡើង ០.១% និងនៅ៧៦.៥%" ។ ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយមនុស្ស ១,៦០០នាក់ដែលមានអាយុលើសពី១៨ឆ្នាំ។របាយការណ៍ស្ទង់មតិក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃជាវិជ្ជមានសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅ៥២.៣% និង៥០.៦% រៀងគ្នា។៦២% នៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាពួកគេជឿជាក់លើនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mikhail Mishustin។ការ​ស្ទង់​មតិ​ទាំង​នោះ​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ពី​ទំនុក​ចិត្ត​ចំពោះ​ប្រមុខ​បក្ស​ផ្សេងៗ​ក្នុង​សភា។យោងតាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Levada កម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រមុខរដ្ឋជាញឹកញាប់ខ្ពស់។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិក្នុង ៦ជុំរៀងគ្នាក្នុងខែវិច្ឆិកា ខែធ្នូ ឆ្នាំ៣០២២និងខែមករាខែកុម្ភៈខែមេសាឆ្នាំ២០២៣កម្រិតនៃការគាំទ្រសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ភាគច្រើនគឺលើសពី៨០%៕ពុតសាម៉ាត់

Powered by Blogger.