ធនា​គា​រពិ​ភ​ព​លោ​កប​ង្កើនកា​រព្យាករ​ណ៍​កំ​ណើ​នស​​កលសម្រាប់ឆ្នាំ២០​២​​៣ហេ​​តុអ្វី?

 ធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ២០២៤សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកត្រឹម០.៨ភាគរយនិងសម្រាប់ប្រទេសចិនមកត្រឹម៤.៦ភាគរយ។ប៉ុន្តែកំណើននៅឆ្នាំ២០២៣ដែលជួបការលំបាករួចហើយត្រូវបានជំរុញនៅក្នុងការរំពឹងទុក។នៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៦ខែមិថុនាធនាគារពិភពលោក (WB) បាននិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងឈានដល់២.១% នៅឆ្នាំនេះ។ នេះគឺខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍១.៧% នៅក្នុងខែមករា ។ប៉ុន្តែនៅតែទាបជាងអត្រាកំណើន២០២២ដែលមាន៣.១%។

កំណើនសកលនៅឆ្នាំ២០២៣គឺមានភាពវិជ្ជមានដោយសារតែការងើបឡើងវិញដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ ២០២៤របស់ខ្លួនពី២.៧% ក្នុងខែមករាមកត្រឹម២.៤% ដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុតឹងតែង។ធនាគារពិភពលោកបានរាយការណ៍ថា "កំណើននៅសេសសល់នៃឆ្នាំ ២០២៣នឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការរឹតបន្តឹងរូបិយវត្ថុនិងការរឹតបន្តឹងឥណទាន" ។ "កត្តាទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តមានឥទ្ធិពលនៅឆ្នាំក្រោយ ដែលជំរុញឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាបជាងការព្យាករណ៍ពីមុន"។ធនាគារពិភពលោកក៏ជឿជាក់ផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងវិលមក៣ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២៥។ការព្យាករណ៍កំណើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣គឺនៅកម្រិត១.១ភាគរយ ច្រើនជាងទ្វេដងពី០.៥% នៅក្នុងខែមករា។កំណើនរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ៥.៦ភាគរយធៀបនឹងការព្យាករណ៍ចំនួន៤.៣ភាគរយ នៅក្នុងខែមករា។ នៅឆ្នាំ២០២២ កំណើនរបស់ប្រទេសចិននឹងថយចុះចំនួន ៣ភាគរយដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃជំងឺរាតត្បាតCOVID-19។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ២០២៤ របស់ខ្លួនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកត្រឹម ០.៨ភាគរយនិងប្រទេសចិនមកត្រឹម៤.៦ភាគរយ។តំបន់អឺរ៉ូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង០.៤ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២៣ ដែលមិនផ្លាស់ប្តូរពីការព្យាករណ៍ខែមករា។លើសពីនេះ ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថា អតិផរណាស្នូល (ជារង្វាស់នៃអតិផរណាដែលមិនរាប់បញ្ចូលទំនិញដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុមួយចំនួនដូចជាអាហារនិងថាមពល)ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែលើសពីគោលដៅរបស់ធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពេញមួយឆ្នាំ ២០២៤៕ពុតសាម៉ាត់

Powered by Blogger.