មុខមនុស្សទាំងនេះមិនត្រូវបាន ចូលស្រុកខ្មែរអស់មួយជិវិត

 មុខមនុស្សទាំងនេះមិនត្រូវបាន ចូលស្រុកខ្មែរអស់មួយជិវិត។ នេះជាលទ្ធផលដែលពួកអ្នកបង្កឡើងតាមរយៈនយោបាយជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា៕Powered by Blogger.